top of page

Algemene voorwaarden Bouwbutlers

Artikel 1 - Definities


In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De bouwcoördinator, opdrachtnemer:
Bouwbutlers, kantoorhoudende te Kluizendorpstraat 25A, 9940 EVERGEM. 


De consument, de opdrachtgever: natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de ondernemer opdracht geeft tot het coördineren en begeleiden van werkzaamheden die door derden zullen worden uitgevoerd met betrekking tot een onroerende zaak en/of tuin.


Artikel 2 - Toepasselijkheid


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de bouwcoördinator in hoofde van de bouwbutlers en de opdrachtnemer indien de opdrachtnemer deze algemene voorwaarden bij of voor de totstandkoming van de overeenkomst aan de opdrachtgever heeft overhandigd. Onder overhandigen wordt ook verstaan het meezenden van de algemene voorwaarden bij het uitbrengen van een offerte, e-mail en /of bijzondere overeenkomst zoals een aannemingsovereenkomst. 


Artikel 3 - De aannemingsovereenkomst / offerte 


1. De aannemingsovereenkomst en/of offerte wordt voorzien van een dagtekening en heeft een geldigheidsduur van 30 dagen na dagtekening.


2. De aannemingsovereenkomst en/of offerte wordt bij voorkeur schriftelijk of elektronisch gedaan, tenzij sprake is van een situatie waarin met bekwame spoed maatregelen dienen te worden getroffen ter voorkoming of beperking van schade.


3. De aannemingsovereenkomst en/of offerte omvat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van het werk.


4. De aannemingsovereenkomst en/of offerte vermeldt het tijdstip waarop dan wel de periode waarin met het werk kan worden begonnen, mist deze bekend zijn bij uitbrengen van de aannemingsovereenkomst en/of offerte .


5. De aannemingsovereenkomst en/of offerte geeft inzicht in de prijsvorming methode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie. Bij de prijsvorming methode regie doet de ondernemer een opgave van de prijsfactoren zoals bijvoorbeeld uurtarief van de opdrachtnemer en andere betrokkenen. De opdrachtnemer geeft desgevraagd aan de opdrachtgever een indicatie van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.


6. De offerte vermeldt de betalingswijze, waaronder onder meer de manier van betaling en de termijnen voor betaling worden begrepen.


7. De offerte en de bijbehorende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen, calculaties en berekeningen die door de opdrachtnemer of in zijn opdracht zijn gemaakt, blijven eigendom van de opdrachtnemer, bouwcoördinator. Zij mogen niet zonder zijn toestemming aan derden ter hand worden gesteld, 2 / 5 gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd worden. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe strekkend verzoek van de ondernemer, door de opdrachtgever aan hem geretourneerd te worden of op verzoek van de opdrachtnemer te worden vernietigd.


8. Indien de opdrachtgever de offerte niet accepteert, mag de opdrachtnemer de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte slechts dan in rekening brengen als de opdrachtnemer de opdrachtgever voor het uitbrengen van de offerte schriftelijk heeft gewezen op het bestaan van deze verplichting en op de hoogte van deze kosten, en de opdrachtnemer hiermee heeft ingestemd. In geval de opdrachtgever gebruik maakt van deze mogelijkheid en de opdrachtnemer de kosten heeft voldaan, gaan de in lid 7 van dit artikel genoemde bescheiden over in eigendom op de opdrachtgever.


9. De offerte gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden of een verwijzing naar deze websitepagina: www.bouwbutlers.be/algemenevoorwaarden 


Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst


De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever. De aanvaarding gebeurt waar mogelijk langs schriftelijke of elektronische weg. In geval van elektronische aanvaarding door de opdrachtgever bevestigt de opdrachtnemer langs elektronische weg de ontvangst van de opdracht aan de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever de offerte mondeling aanvaardt, bevestigt de opdrachtnemer de opdracht bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch.


Artikel 5 - Onvoorziene omstandigheden


1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 5, draagt de opdrachtgever het risico van het door de opdrachtnemer aantreffen van een zaak die een wezenlijke belemmering of bemoeilijking van de uitvoering betekent, behoudens voor zover de opdrachtnemer redelijkerwijs van de aanwezigheid van die zaak op de hoogte was of op de hoogte behoorde te zijn.


2. Wanneer zich onvoorziene omstandigheden met betrekking tot de aanvang en uitvoering van het werk voordoen, doet de opdrachtnemer hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de opdrachtgever en treden opdrachtnemer en opdrachtgever met elkaar in overleg.


3. Indien de opdrachtnemer de opdrachtgever niet kan bereiken, dient hij het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene omstandigheid onmiddellijk handelen vereist.


4. Eventuele extra kosten die de opdrachtnemer moet maken in verband met een onvoorziene omstandigheid die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de opdrachtgever worden vergoed.


5. Indien de onvoorziene omstandigheid niet onmiddellijk handelen vereist, kan de opdrachtgever meer- en minderwerk opdragen.


Artikel 6 - Meer- en minderwerk


1. Meer- en minderwerk wordt - behoudens spoedeisende omstandigheden - voorafgaand aan de uitvoering schriftelijk of elektronisch overeengekomen. In geval van door de opdrachtgever opgedragen meerwerk kan de opdrachtnemer alleen aanspraak maken op een verhoging van de prijs, indien hij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de opdrachtgever deze prijsverhoging zelf had moeten begrijpen. 


2. Het gemis aan een schriftelijke of elektronische opdracht laat de aanspraken van de opdrachtnemer en de opdrachtgever op verrekening van meer- en minderwerk onverlet, waarbij de bewijslast rust op degene die de aanspraak maakt.


3. Als bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het minderwerk het totaalbedrag van het meerwerk overtreft, heeft de opdrachtnemer recht op een vergoeding gelijk aan 10% van het verschil van die totalen.


4. Indien de opdrachtgever opdracht geeft tot het uitvoeren van meerwerk, mag de opdrachtnemer bij wijze van voorschot 25% van het geoffreerde bedrag in rekening brengen als vergoeding voor algemene en voorbereidende kosten. Het resterende gedeelte zal de opdrachtnemer eerst kunnen declareren bij het gereedkomen van het meerwerk dan wel bij de eerst komende termijnfactuur daarna. Minderwerk zal door de opdrachtnemer worden verrekend bij de eerstvolgende termijnfactuur nadat het minderwerk is overeengekomen.


Artikel 7 - Prijs en betaling


1. De prijs die de opdrachtgever moet betalen kan na het moment van het tot stand komen van de overeenkomst niet meer worden gewijzigd, behoudens verrekening wegens meer- en minderwerk en stelposten, onvoorziene omstandigheden en in geval van wettelijke wijzigingen van de omzetbelasting.


2. Bij het verschuldigd worden van een termijn stuurt de ondernemer een rekening aan de opdrachtgever. Deze rekening moet binnen 2 weken na ontvangst worden betaald.


3. Binnen een redelijke termijn na de oplevering stuurt de opdrachtnemer een gespecificeerde eindafrekening aan de opdrachtgever. Het saldo daarvan moet binnen 4 weken na ontvangst worden betaald.Artikel 8- In gebreke blijven van de opdrachtnemer


Als de opdrachtnemer zijn verplichtingen terzake van de aanvang of de voortzetting van het werk niet nakomt, kan de opdrachtgever hem aanmanen om zo spoedig mogelijk de uitvoering van het werk aan te vangen of voort te zetten. De aanmaning gebeurt bij voorkeur schriftelijk of elektronisch.


Artikel 9- Opschorting van de betaling


Indien het werk niet voldoet aan de overeenkomst, dan wel in het geval van niet nakoming, heeft de opdrachtgever het recht de betaling op te schorten indien aan de daarvoor geldende wettelijke vereisten is voldaan en het op te schorten bedrag in redelijke verhouding staat tot de geconstateerde tekortkoming. Bij voorkeur bericht de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch aan de opdrachtnemer op welke grond de opschorting berust.


Artikel 10- Opzegging

 

De opdrachtgever kan steeds de samenwerking beëindigen zonder recuperatie van betaalde vergoedingen en provisies. Er is een opzegvergoeding van 200 EUR excl. BTW voor het administratief afsluiten van de samenwerking.

Eventuele openstaande facturen en vergoedingen zijn nog steeds verschuldigd door de opdrachtgever  aan de opdrachtnemer.

De opdrachtnemer kan de samenwerking eenzijdig beëindigen zonder opzeg vergoeding. Indien er met voorschotten werd gewerkt kan de opzeg door de opdrachtnemer gebeuren mits het terug betalen van de betaalde provisies en facturen te verminderen met de gepresteerde tijd aan 65 EUR per uur excl. BTW. 

De opzeg dient aangetekend te gebeuren en gaat onmiddellijk in bij aflevering van de aangetekende zending.


Artikel 11 - Privacy


Persoonsgegevens worden door de ondernemer verwerkt volgens de privacy- en cookieverklaring die hier te raadplegen is (www.bouwbutlers.be/privacy).


Artikel 12 - Overig


1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer is Belgisch recht van toepassing.


2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en overeenkomst van kracht. De opdrachtnemer en de opdrachtgever zullen in overleg treden om de nietige of vernietigde bepaling te vervangen waarbij zoveel mogelijk aansluiting gezocht zal worden bij het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling.


3. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of algemene voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken te Gent 

bottom of page